Obchodní podmínky provizního systému 

 

I. Všeobecná ustanovení využívání affiliate

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen ‘partner’) s podmínkami provizního systému bohynelasky.cz/affiliate v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je:

 

Ing. Eva Paclíková

Chrpová 252

Dolní Břežany

252 41

IČ: 879 893 10

(dále jen 'provozovatel')

 

Provozovatel uzavírá s partnerem tuto dohodu:

a) Partner propaguje služby provozovatele (osobně, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a využívá postupy, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).

 

b) Provozovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provizi z každého obchodu (zaplaceného prodeje), který bude proveden zákazníkem resp. návštěvníkem, kterého doporučil/získal partner, resp. který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím odkazu partnera (prokliku), což provozovatel identifikuje podle čísla partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky partnera na stránku provozovatele nebo vložením čísla partnera do formuláře pro aktivaci služby provozovatele. Pokud se jedná o odkaz partnera, je tato informace uložena po dobu 90 dní v cookies návštěvníka.

 

c) Partner má přístup ke svému proviznímu účtu na adrese partner.evapaclikova.com s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám

 

d) Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

 

e) Provozovatel má právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním emailu provozovateli na eva.paclikova@gmail.com s žádostí o ukončení spolupráce. Nárok na již získané provize tím nezaniká.

 

II. Provize a její výše

a) Nárok na přímou provizi partnerovi vzniká:

Pokud je partner řádně registrovaný, má vyplněny všechny údaje a tyto jsou platné.

Pokud partner používá svůj osobní partnerský odkaz, který má k dispozici v členské sekci.

Pokud návštěvník přijde prostřednictvím partnerského odkazu na stránku provozovatele a aktivuje si/objedná službu provozovatele a tento úkon je provizním systémem zachycen.

Pokud je objednaná služba/program/produkt označena jako schválená, tzn. byla zaplacena a není zrušena v ochranné lhůtě. Do té doby svítí provize v členské sekci jako neschválená.

Výše provize je stanovena vždy pro příslušný provizní program a je uvedena v členské sekci v detailech programu vždy jako procento z prodeje nebo absolutní částka.

 

b) Nárok na nepřímou provizi partnerovi vzniká:

Pokud byl některý z bodů 1-4 článku IIa realizován partnerem doporučeným, tedy v tzv. druhé úrovni, tj. partnerem, který je k partnerovi navázán.

Pokud není v daném provizním programu uvedeno jinak, je provize ve výši 10% z provize podpartnera.

 

c) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je 1.000 Kč. Celková částka provize k vyplacení je oznámena partnerovi na stránkách partner.evapaclikova.com Poskytovatel poukáže tuto částku na účet partnera.

Za účelem úhrady provize je partner povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu nebo poštovní adresu, kam má být provize zasílána. Pokud je partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu.

 

d) Provozovatel umožní partnerovi přístup do on-line systému affiliate, kde si může zkontrolovat výši provize a stav účtu.

 

e) Za nezaplacené nebo stornované objednávky v ochranné lhůtě nebo zrušené rozhodnutím Provozovatele se provize nevyplácí.

 

III. Práva a povinnosti partnera

a) partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na službu provozovatele v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

 

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci služeb partnera. Partner nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu partner.evapaclikova.com.

 

c) partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem partner.evapaclikova.com a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

 

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

 

e) Z jedné IP adresy se započítává pouze 1 honorovaný proklik v průběhu 24 hodin. Prokliky z jedné IP adresy nad tento limit se nepovažují za zprostředkování návštěvy webových stránek provozovatele či objednávky, nepovažují se tedy za honorované.

 

f) Veškeré prokliky musí pocházet z přímého kliknutí návštěvníků na reklamní plochu provozovatele umístěnou na webové stránce partnera. Partner nesmí používat jiné techniky, které by vedly k vyvolávání honorovaných prokliků, zejména k vyvolávání cílových URL adres z reklamních ploch provozovatele pomocí skriptů či programů, ať už ruční či automatizované.

 

g) Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele a při dokončování objednávky zboží či služeb provozovatele je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.

 

h) Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb provozovatele, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky.

 

i) Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu provozovatele na webových stránkách partnera je platná po dobu 90 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

 

j) Partner nesmí kohokoliv navádět k proklikům s cílem zvyšování honorovaných prokliků na reklamní plochy provozovatele a/nebo za tyto prokliky návštěvníkům nabízet jakoukoliv odměnu nebo jiný prospěch. Partnerovi je zakázáno úmyslně provádět prokliky na reklamní plochu provozovatele na jeho webových stránkách. Prokliky, které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za platné a nebudou honorovány.

 

k) Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele po kliknutí na reklamní plochu provozovatele či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele.

 

l) Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele nebo jsou nefunkční.

 

m) Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování odměn za prokliky budou provozovatelem postihovány. V případě, že je provozovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zadokumentována a následně řešena právní cestou. Škody, které dosáhnou výše zakládající trestněprávní odpovědnost, jsou zadokumentovány a předány orgánům činným v trestním řízení. Do způsobené škody se zahrnuje rovněž náhrada času technika a/nebo operátora, který danou událost zpracovává.

 

n) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li partner některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn postupovat v souladu s bodem 1.12. Stejně tak je oprávněn postupovat i při neodůvodněném nadměrném počtu přístupů či prokliků z jedné IP adresy nebo z jedné sítě a/nebo při opakovaných pokusech o zvyšování počtu zobrazení či prokliků.

 

o) Dále partner nesmí:

– registrovat doménu první úrovně obsahují slovní spojení „bohynelasky“, které je chráněno ochrannou známkou – rozesílat nevyžádané emaily na zakoupené, či jinak pořízené kontakty, které vám neudělily výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení

– provádět prodeje a registrace přes svůj vlastní affiliate odkaz – jakkoliv poškozovat dobré jméno a známku „bohynelasky“ nebo „ Eva Paclíková“ – umisťovat reklamy na stránky, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, které obsahují pornografický obsah, nebo obsah, který by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jeho programů – nesmí umístit odkaz, či banner na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam

 

e) Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání uživatele, dovoluje partner provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

Porušení těchto zásad má za následek okamžité zrušení provizního účtu Partnera a zneplatnění provizí

 

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

 

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

 

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

 

d) Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.

 

V. Spotřebitelský spor

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

VI. Ostatní ujednání

a) Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li partner se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět.

 

b) V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

c) Partner je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže účastník objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.

 

d) Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

 

e) Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.2.2016.

 

f) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online provizního systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.